Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen:
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap KMT Holding B.V. , hierna te noemen: “KMT”, en een Opdrachtgever waarop KMT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor KMT derden dient te betrekken.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop¬ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KMT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien KMT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de betreffende bepalingen niet van toepassing zijn, of dat KMT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen:
1. Alle offertes en aanbiedingen van KMT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, geldt een termijn van 2 weken na datum offerte/aanbieding.
2. KMT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn prijzen in EURO en zijn exclusief: btw en andere heffingen van overheidswege, de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, vervoers- en verzekeringskosten, koerswijzigingen, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KMT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KMT anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KMT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk, per e-mail worden gedaan gericht aan : KMT Holding BV, Postbus 275, 3700 AG ZEIST t.a.v. de afdeling verkoop, telefoon: 030-69 923 82 of per email: verkoop@kmt.nl.
7. Alle bij de offerte of aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de op dat moment bekende informatie.
8. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en evt. andere bescheiden en bijlagen betrekking hebbend op offertes en aanbiedingen worden geacht deel uit te maken van de aanbiedingen.
9. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten KMT niet tot levering of acceptatie van de order.
10. KMT behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren dan wel te leveren nadat vooruitbetaling op rekening heeft plaatsgevonden.

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst:
1. De overeenkomst tussen KMT en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Noch KMT noch Opdrachtgever mag de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen, tenzij sprake is van wederzijdse schriftelijke overeenstemming.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en of de afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever KMT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KMT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Indien KMT gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan KMT ter beschikking heeft gesteld.
6. Levering geschiedt af bedrijf van KMT. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KMT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
7. KMT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. KMT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KMT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KMT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,dient dit schriftelijk door Opdrachtgever te gebeuren en dan is KMT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KMT bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van KMT op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KMT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Toezeggingen, afspraken en of overeenkomsten met ondergeschikten van KMT binden deze laatste niet voor zover ze niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben. Opdrachtgever dient zich bij voorbaat te vergewissen van de procuratie van de ondergeschikte.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KMT gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van KMT daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien KMT met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is KMT niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KMT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KMT rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
16. Alle door KMT te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen, testen etc. worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht conform de bij KMT op dat moment geldende tarieven.

artikel 4 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging van de overeenkomst en Annulering:
1.KMT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst KMT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KMT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is KMT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KMT kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KMT op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KMT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien KMT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft KMT aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KMT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KMT , zal KMT in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KMT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KMT anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KMT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KMT op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Speciaal voor de Opdrachtgever op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke zaken worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd.
11. Onverminderd het vermelde lid 9 en 10 van dit artikel behoudt KMT zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

artikel 5 Retourzendingen:
1. Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd deze zaken te retourneren ter vervanging of reparatie. Alvorens tot retourzending over te gaan, dient de Opdrachtgever bij de afdeling Verkoop van KMT een RMA- nummer (Return Material Authorization-nummer) aan te vragen waarbij tevens het type product, serienummer en omschrijving van de storing vermeld dient te worden. Het RMA-nummer dient duidelijk op de buitenkant van de verpakking vermeld te worden. Verpakkingen zonder deugdelijke vermelding of onvoldoende gefrankeerde verpakkingen worden niet geaccepteerd.
2. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een kopie van de aankoopfactuur,de reden van retourneren alsmede de naam en telefoonnummer van de contactpersoon.
3. De verzendkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever tenzij de klachten terecht zijn. Het transport is altijd voor risico van Opdrachtgever.
4. De zaken dienen deugdelijk te worden verpakt. Alleen de defecte zaak dient te worden geretourneerd, zonder de bijbehorende kabels, manuals, diskettes etc.
5. Voor retour gezonden zaken worden handelingskosten in rekening gebracht met een minimum van 15% van de factuurwaarde.
6. Indien geen defecten worden geconstateerd, wordt de zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever geretourneerd. Alsdan worden € 250,- administratie- en onderzoekskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor zaken die nog onder de garantie vallen.
7. De garantie op de reparatie bedraagt 60 dagen na aflevering van de zaken. In geval de gerepareerde zaken beschadigd aankomen, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld en dienen de zaken op de wijze als omschreven in dit artikel te worden geretourneerd.
8. Een aangegeven termijn waarbinnen de reparatie zal geschieden is altijd een benadering en geldt nimmer als fatale termijn.
9. Indien Opdrachtgever geen omschrijving van het defect of storing bij de retournering van de gerepareerde zaken bijsluit of indien de gerepareerde zaken zonder toestemming van KMT zijn geopend of zelf zijn getracht te repareren heeft KMT het recht de gerepareerde zaken te weigeren.

artikel 6 Montage / Installatie:
1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren / installeren zaken zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van KMT.
2. De Opdrachtgever is verplicht de ruimten waarin de zaken geïnstalleerd worden op zijn kosten in een zodanige staat te brengen en houden dat montage zonder vertraging en problemen kan plaatsvinden. De dienovereenkomstige werkzaamheden komen ten laste van Opdrachtgever en behoren te geschieden overeenkomstig de specificaties verstrekt door KMT. Indien en voor zover de Opdrachtgever hier niet aan voldoet, kan KMT naar eigen goeddunken alle werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren en al het daartoe benodigde materiaal aanschaffen teneinde de montage doelmatig te doen geschieden. Een en ander voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever zorgt voor zijn rekening en risico onder meer dat a) de voor de montage bestemde ruimten op de juiste wijze zijn voorbereid, verwarmd, verlicht en van airconditioning voorzien, een en ander conform de specificaties van KMT; b) het personeel van KMT zijn werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale kantooruren en bovendien buiten de normale kantooruren indien KMT zulks noodzakelijk acht; c) geschikte behuizing en/of door de Wet geëiste voorzieningen voor het personeel van KMT aanwezig zijn; d) de toegangswegen tot de montageplaats geschikt zijn voor het transport van de zaken; e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materieel, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn; f) de overeengekomen hulpkrachten, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos aanwezig zijn; g) bij aanvang van en tijdens de montage de in goede staat verkerende zaken ter plekke aanwezig zijn; h) alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd hetgeen o.m. behoort te blijken uit een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever dat de ruimten waarin de zaken moeten worden opgesteld voldoen aan de specificaties van KMT in het bijzonder wat de vloerbelasting en geschiktheid van het gebouw voor de installatie en het gebruik van de zaken betreft.
4. Bij tijdsverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een of meer in dit artikel gestelde verplichtingen, komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever en wordt de montagetijd dienovereenkomstig verlengd. KMT heeft het recht om, indien zulks onder individuele omstandigheden voor het geval redelijk is, (voorlopig) van de montage af te zien, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om de geleverde zaken en de voor zijn rekening komende kosten te betalen.

artikel 7 Overmacht:
1. KMT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop KMT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KMT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KMT of van derden daaronder begrepen. KMT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KMT zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. KMT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel KMT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KMT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 8 Betaling en incassokosten:
1. Betaling dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door KMT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KMT aangegeven. De termijn van 8 dagen respectievelijk de afwijkende door KMT schriftelijk kenbaar gemaakte termijn is een fatale termijn. KMT is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. KMT heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. KMT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KMT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KMT verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien KMT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
9. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald en voor rekening komen van Opdrachtgever.
10. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 9 Eigendomsvoorbehoud:
1. KMT behoudt zich de eigendom van de reeds geleverde en in de toekomst af te leveren zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
2. Door KMT geleverde zaken, die ingevolge artikel 8 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebuikt doch mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KMT veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om KMT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KMT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KMT gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens KMT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval KMT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KMT en door KMT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KMT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn:
1. De door KMT te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KMT kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen van door KMT verstrekte monsters ten opzichte van de geleverde zaken en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking in de door KMT geleverde zaken kunnen niet als gebrek gelden en geven de Opdrachtgever geen grond voor aanspraken jegens KMT.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na (op)levering op vertoon van een geldig garantie- of aankoopbewijs, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door KMT verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KMT , de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KMT geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan KMT te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan KMT te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KMT in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient KMT in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en geleverde diensten.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KMT de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retoursontvangst daarvan dan wel, indien retourneren redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van KMT , vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan KMT te retourneren en de eigendom daarover aan KMT te verschaffen, tenzij KMT anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KMT daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KMT en de door KMT bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 11 Aansprakelijkheid:
1.Indien KMT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.KMT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KMT is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien KMT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KMT beperkt tot maximaal de kostprijs van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van KMT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. KMT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KMT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KMT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. KMT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KMT of haar ondergeschikten.

artikel 12 Risico-overgang:
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de zaken in de macht van de de Opdrachtgever worden gebracht.

artikel 13 Vrijwaring:
1.De Opdrachtgever vrijwaart KMT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KMT toerekenbaar is.
2. Indien KMT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KMT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KMT , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 3. Alle kosten en schade aan de zijde van KMT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Intellectuele eigendom:
1. Op alle door KMT verstrekte ontwerpen, programma’s, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KMT.
2. De in het eerste lid genoemde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van KMT en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd.
3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van KMT om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen:
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KMT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van KMT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KMT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 16 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden:
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht, onder depotnummer 63-2012 van 18 april 2017.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KMT Holding B.V.
3. ook op de website kunt u deze voorwaarden downloaden: www.kmt.nl/algemene-voorwaarden.